Sertifitseerimise põhimõtted

Üldpõhimõtted

Sertifitseerimisel lähtume oma töö korraldamisel Tallinna Sertifitseerimisasutus OÜ kvaliteedikäsiraamatus toodud sertifitseerimisprotsessi üldjuhendist.

Hindamine toimub joonisel näidatud plaani järgi.

Tootmise ülevaatused kestavad tavapäraselt 1 tööpäeva olenevalt tootmise ja selle ohje keerukusest. Ülevaatuse ajaline kulg on tüüpiliselt järgmine:
10:00                Saabumine tehasesse
10:00 – 10:15 Sissejuhatus ja päevakava tutvustus
10:15 – 12:00 Tootmise ülevaatus, võimalik intervjuu tootmisliini töölistega
12:00 – 12:30 Lõuna
12:30 – 13:00 Laboratooriumi ülevaatus, võimalik intervjuu laboratooriumi töölistega
13:00 – 16:30  Dokumentatsiooni ülevaatus ja kontroll-lehe täitmine
16:30 – 16:45 Kokkuvõtte tegemine
17:00                Väljasõit tehasest

Päringupõhiselt saadetakse kliendile individuaalne plaan. Pikaajaliste klientidega lepitakse ülevaatuse plaan kokku tavapäraselt lühendatud kujul telefoni ja/või e-posti teel.

Toimivuse püsivuse hindamine ja kontrollimine Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määruse nr 305/2011 Lisa V põhjal võib nõuetele vastavuse tõendamine toimuda tõendamissüsteemide 1+, 1, 2+, 3 ja 4 järgi (tõendamissüsteemide 3 ja 4 korral pole sertifitseerimisasutuse kaasamine vajalik).

Millise tõendamissüsteemi alla üks või teine ehitustoode kuulub, leiad siit.

Sertifitseerimislepingu sõlmimisele eelneb tootja taotlus-avalduse esitamine, milles on märgitud andmed sertifitseeritava toote kohta, normatiivdokumendid, vastavuse tõendamissüsteem, kontaktisik.

Juhul, kui tekib vajadus sertifitseerimisulatuse laiendusele, peab klient esitama avalduse kasutatavate standardite loetelu laiendamiseks. Juhthindaja hindab kliendi tootmise/toote sobivust seonduvalt uute lisanduvate standarditega.

Kui tootja soovib piirata sertifitseeringu ulatust, teavitab ta sellest Sertifitseerimisasutust. Juhthindaja määrab sõltuvalt piiramise põhjusest vajalikud toimingud piiramise läbiviimiseks ja esitab vastavasisulise aruande. Kui näiteks toode, mida tahetakse maha võtta sertifitseeringu ulatusest on välja toodud sertifikaadil, tuleb väljastada uus sertifikaat.

Vajadus sertifitseeringu (sertifikaadi) peatamiseks tekib, kui tootmine on peatatud määramata ajaks.

Sertifitseerimisasutus võib peatada sertifikaadi ka kui tootja tootmisohje süsteemis ilmneb kõrvalekaldeid, mis võivad põhjustada toote nõuetele mittevastavust; kui erakorralise auditi käigus on avastatud olulisi nõuetele mittevastavusi; kui tootja ei võta ette meetmeid puuduste kõrvaldamiseks.

Sertifikaat tühistatakse juhtudel, kui tootja lõpetab antud toote tootmise; kui tehas likvideeritakse või suletakse; kui muutub kliendi nimi, kui toodete kvaliteet ei vasta jätkuvalt nõuetele ja kui sertifikaat on peatatud rohkem kui 12 kuud. Teatud juhtudel (ettevõtte pankrot, nime muutus) sertifikaat tühistatakse juhataja otsusega ilma juhthindaja ettepanekuta.

Tallinna Sertifitseerimisasutuse kaebuste ja apellatsioonidega tegeleb Tallinna Sertifitseerimisasutuse erapooletuse komisjon. Kaebusi ja apellatsioone saab esitada allkirjastatuna info@talsert.ee.

Toote sertifitseerimine tõendamissüsteemis 1+ ja 1

1. Üldpõhimõtted

Sertifitseerimisel lähtutakse vastavates harmoneeritud tootestandardites või tehnilistes hinnangutes ehitustootele esitatavatest nõuetest, Eesti Vabariigi asjakohastest seadustest ja Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrusest nr 305/2011. Ehitustoote sertifitseerimine toimub tõendamissüsteemi 1+ ja 1 alusel.

Tõendamissüsteem 1+ korral:

 • Tootja tehase tootmisohje olemasolu;
 • Tootja poolt tehasest võetud tootenäidiste katsetamine vastavalt ette kirjutatud katsetuste plaanile;
 • Teavitatud asutusena tegutseva katselabori poolt teostatud esmased ehitustoote tüübikatsetused;
 • Teavitatud asutusena tegutseva sertifitseerimisasutuse poolne tehase tootmisohje pidev hindamine ja tunnustamine;
 • Teavitatud asutusena tegutseva inspekteerimisasutuse poolne tehase tootmisohje pidev järelevalve;
 • Teavitatud asutusena tehasest võetud proovide auditeeritud katsetamine.

Tõendamissüsteem 1 korral:

 • Tootja tehase tootmisohje olemasolu;
 • Tootja poolt tehasest võetud tootenäidiste katsetamine vastavalt ette kirjutatud katsetuste plaanile;
 • Teavitatud asutusena tegutseva katselabori poolt teostatud esmased ehitustoote tüübikatsetused;
 • Teavitatud asutusena tegutseva sertifitseerimisasutuse poolne tehase tootmisohje pidev hindamine ja tunnustamine;
 • Teavitatud asutusena tegutseva inspekteerimisasutuse poolne tehase tootmisohje pidev järelevalve.

Nende süsteemide korral on ehitustoote sertifitseerimise ja sellele järgneva järelevalve aluseks järgmised protseduurid:

 • tehase ja tehase tootmisohje esmane ülevaatus;
 • toote esmane tüübikatsetus;
 • tootmisohje järelevalve, hindamine ja tunnustamine;
 • järelevalve käigus toodangust võetud proovide kontroll (auditeeritud) katsetamine (tõendamissüsteemi 1+ korral).
 • Toote sertifitseerimine toimub vastavuses joonisel 1 esitatud toote sertifitseerimise skeemiga.

Vastavuses selle skeemiga esitab Tellija(tootja) Sertifitseerimisasutusele taotlus-avalduse, milles on märgitud andmed sertifitseeritava toote kohta, normatiivdokumendid, vastavuse tõendamissüsteem, kontaktisik.

Koos avalduse esitamisega tasutakse ka avaldusmaks.

Toote sertifitseerimiseks sõlmib Tallinna Sertifitseerimisasutus Tellijaga sertifitseerimis- ja järelevalve lepingu, milles fikseeritakse osapoolte õigused ja kohustused sertifitseerimisprotsessis , määratakse kindlaks normatiivdokumendid, vastavuse tõendamissüsteem, järelevalve protseduurid ja muud õiguslikud tingimused.

Sertifitseerimisasutuse juhataja määrab sertifitseerimisprotsessi läbiviiva juhthindaja, vajadusel täiendavalt hindajad ja eksperdid.

Juhthindaja, tutvunud Tellija avaldusega ja teiste esitatud dokumentidega, sh kvaliteedikäsiraamatuga, esitab vajadusel Tellijale küsimustiku tehase ja tehase tootmisohje eelnevaks hindamiseks.

Sertifitseerimisprotsessi alustatakse tehase ja tootmisohje esmase ülevaatusega ning toote esmase tüübikatsetamisega.

2. Tehase ja tehase tootmisohje esmane ülevaatus

Esmase ülevaatuse käigus hinnatakse:

 • tootja tegeliku tehnoloogilise protsessi ja kvaliteedisüsteemi elementide vastavust kvaliteedikäsiraamatus aga ka normatiivdokumentides esitatavatele nõuetele;
 • sisekontrolli seisukohalt oluliste dokumentide kättesaadavust asjakohastele töötajatele;
 • sisekontrolli katsetuste läbiviimiseks kasutatavate katseseadmete seisukorda ja tehnilistele nõuetele vastavust;
 • tootmise pidevat sisemist kontrollisüsteemi, selle toimivust ning vastavust toote tehnilises kirjelduses määratletud omadustega toote tootmisel;
 • olemasolevat toodete tehnilist dokumentatsiooni (normatiivdokumendid, katseprotokollid, toimivusdeklaratsioonid, saatedokumendid jne);
 • tootmisseadmete tehnilist seisukorda ja tehnohooldust puudutavate dokumentide sisu;
 • toimivusdeklaratsioonides fikseeritud tehniliste näitajate vastavust sisekontrolli katsete tulemustele;
 • tehniliste näitajate säilivust toodete ladustamisel ja väljastamisel;
 • mittevastavuse korral rakendatavate meetmete sisu ja toimivust;
 • reklamatsioonide käsitlemise korda ja protseduuride korrektsust;

jne.
Tehase kvaliteedisüsteemi kirjeldamiseks on antud juhised siin.

Tehase ja tehase tootmisohje esmase ülevaatuse tulemused fikseeritakse kontroll-lehel ja juhthindaja poolt koostatakse aruanne, mis esitatakse otsuse tegemiseks Tallinna Sertifitseerimisasutuse juhatajale või tema kohusetäitjale. Kontroll-lehe/aruande koopia esitatakse Tellijale.

Juhul, kui tehase ja tehase tootmisohje esmase ülevaatuse käigus ilmnevad mittevastavused, tehakse Tellijale ettekirjutused puuduste likvideerimiseks ja määratakse kooskõlastatult Tellijaga kordusauditi läbiviimise aeg.

3. Toote esmane tüübikatsetamine

Proovide võtmine esmaseks tüübikatsetuseks teostatakse juhthindaja või eksperdi järelevalve all vastavalt tootestandardites antud juhistele. Proovivõtu kohta koostatakse proovivõtu akt. Katsetuste maht peab vastama tootestandardis esmaseks tüübikatsetuseks ettenähtud nomenklatuurile. Positiivsed katsetulemused on eelduseks toimivuse püsivuse sertifikaadi väljastamiseks.

4. Toimivuse püsivuse sertifikaadi väljastamine

Kui tehase ja tehase tootmisohje esmane ülevaatus andis positiivse tulemuse ning toote esmase tüübikatsetuse tulemused rahuldasid tootestandardis etteantud vastavuskriteeriumeid ja tootja poolt deklareeritud nõudeid vormistatakse “Toimivuse püsivuse sertifikaat”.

Pärast positiivset otsust sertifikaadi väljastamiseks koostatakse ja kooskõlastatakse Tellijaga sertifitseerimis- ja järelevalvelepingu lisa järelevalvetööde mahu ja maksumuse kohta.

Järelevalve on osa toodete või tootmisohje sertifitseerimise protseduuridest, mida rakendatakse sertifitseerimisel tõendamissüsteemide 1 ja 1+ korral.

5. Tehase tootmisohje järelevalve tõendamissüsteemis 1+ ja 1

Järelevalvet teostatakse vastavalt kehtivale sertifitseerimis- ja järelevalve lepingu lisale. Järelvalve käigus toimuvad auditid võivad olla korralised või vajadusel erakorralised.

Korraline järelvalveaudit toimub vastavalt lepinguga ja normdokumentidega määratud sagedusele 1-2 korda aastas, ja selle käigus hinnatakse:

 • tootmisprotsessi stabiilsust;
 • toorainest (vajadusel) ja valmistoodangust võetavate proovide proovivõtu- ja katsemeetodeid;
 • tootja sisekontrollkatsetuste toimumist vastavalt tootestandardis etteantud sagedusega ja katsetulemuste vastavust etteantud vastavuskriteeriumidele;
 • kas tehnoloogilisi seadmeid on kontrollitud ja hooldatud vastava graafiku kohaselt;
 • kas katseseadmed on hooldatud ja kalibreeritud plaanikohaselt;
 • kas mittevastavuse ilmnemisel on rakendatud vajalikke meetmeid.

Järelevalveauditi tulemused fikseeritakse kontroll-lehel. Kontroll-lehe koopia esitatakse Tellijale.

Tõendamissüsteemi 1+ korral võetakse, vastavalt toote vastavushindamise standardile ja järelevalvelepingule, järelevalveauditi käigus auditeeritud proovid, mis katsetatakse nii tootja kui ka Tallinna Sertifitseerimisasutuse alltöövõtjate poolt.
Tootjat informeeritakse auditeeritud proovide katsetamise tulemustest.

Vajadusel võib tehase jooksvast toodangust võtta juhuslikke proove tootjapoolse katsetamise usaldusväärsuse kinnitamiseks. Proovide võtmisest sel eesmärgil ette ei teatata.
Tootjat informeeritakse katsetamise tulemustest.
Korralise järelevalve tulemuste kohta koostatakse aastaaruanne, mis esitatakse Tellijale.

Erakorraline järelevalve

Erakorralise järelevalve vajalikkus tekib järgmistel juhtudel:

 • oluliste puuduste avastamisel korralise järelevalveauditi käigus;
 • kui tootmine on pikemaks ajaks seiskunud;
 • juhtudel kui tooraine või tootmistingimused on oluliselt muutunud;
 • põhjendatud kaebuste korral.

Erakorralise järelevalve ulatus, läbiviimise viis ja aeg sõltuvad konkreetsetest asjaoludest.
Kui erakorralise järelevalve tulemused ei ole rahuldavad ja tootja ei suuda likvideerida mittevastavuse põhjusi, rakendatakse vastavushindamise standardis ettenähtud meetmeid kuni sertifikaadi tühistamiseni.

6. Sertifikaadi peatamine või tühistamine

Sertifikaadi võib peatada või tühistada juhul, kui:

 • vastavust kinnitav märgis on pandud toodetele, mille tehnilised parameetrid ei vasta kehtiva standardi nõuetele ja toimivusdeklaratsioonile;
 • vastavust kinnitav märgis on pandud toodetele, mis pole kaetud sertifikaadiga;
 • kui sertifikaati omav firma läheb pankrotti või likvideeritakse;
 • kui tootja süül ei toimu tootestandardiga ettenähtud tootmisohjet
 • kui eiratakse korduvalt järelvalveauditi ettekirjutisi.

Juhul, kui kõrvalekaldumine standardist ei ole märkimisväärne, võib Sertifitseerimisasutus ajutiselt peatada sertifikaadi kehtivuse, kuni kindlaksmääratud aja jooksul sertifikaadi omanik muudab tingimusi selliselt, et nad rahuldavad sertifikaadi nõudeid.

Sertifikaadi omanik, keda on informeeritud sertifikaadi peatamisest või tühistamisest, on kohustatud lõpetama vastavuse kinnitamisele viitamise vastavat toodet reklaamides.

Sertifitseerimisasutusel on õigus avalikustada sertifikaadi peatamine ja kohustus avalikustada sertifikaadi tühistamine.

Tootmisohje sertifitseerimine tõendamissüsteemis 2+

Sertifitseerimisel lähtutakse vastavates harmoneeritud tootestandardites või tehnilistes hinnangutes ehitustootele esitatavatest nõuetest ja Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrusest nr 305/2011

Tehase tootmisohje sertifitseerimine toimub tõendamissüsteemi 2+ alusel.

 Tõendamissüsteem 2+ eeldab:

 • Tootja tehase tootmisohje olemasolu;
 • Tootja poolt läbi viidud esmased ehitustoote tüübikatsetused;
 • Tootja poolt tehasest võetud tootenäidiste katsetamine vastavalt ette kirjutatud katsetusplaanile;
 • Teavitatud asutusena tegutseva sertifitseerimisasutuse poolne tehase tootmisohje pidev hindamine ja tunnustamine ning tunnustatud asutusena tegutseva inspekteerimisasutuse poolne tehase tootmisohje pidev järelevalve.

Selle süsteemi korral on tootmisohje sertifitseerimise ja sellele järgneva inspekteerimise aluseks järgmised protseduurid:

 • tehase ja tehase tootmisohje esmane ülevaatus;
 • tootmisohje inspekteerimine: järelevalve, hindamine ja tunnustamine (tõendamissüsteemi 2+ korral).

Tootmisohje sertifitseerimine toimub vastavuses joonisel 2 esitatud tehase tootmisohje sertifitseerimise skeemiga. Vastavuses selle skeemiga esitab Tellija(tootja) Sertifitseerimisasutusele taotlus-avalduse, milles on märgitud andmed sertifitseeritava toote kohta, normatiivdokumendid, tõendamissüsteem ja kontaktisik. Koos avalduse esitamisega tasutakse ka avaldusmaks. Tootmisohje sertifitseerimiseks sõlmib Sertifitseerimisasutus Tellijaga vastavasisulise sertifitseerimis- ja järelevalve lepingu, milles fikseeritakse osapoolte õigused ja kohustused sertifitseerimisprotsessis, määratakse kindlaks normatiivdokumendid, vastavuse tõendamissüsteem, järelevalve protseduurid (vajadusel) ja muud õiguslikud tingimused. Sertifitseerimisasutuse juhataja määrab sertifitseerimisprotsessi läbiviiva juhthindaja, vajadusel eksperdid. Sertifitseerimisprotsessi alustatakse tehase ja tehase tootmisohje esmase ülevaatusega.

2. Tehase ja tehase tootmisohje esmane ülevaatus

Esmase ülevaatuse käigus hinnatakse:

 • tootja tegeliku tehnoloogilise protsessi ja kvaliteedisüsteemi elementide vastavust kvaliteedikäsiraamatus aga ka normatiivdokumentides esitatavatele nõuetele;
 • sisekontrolli seisukohalt oluliste dokumentide kättesaadavust asjakohastele töötajatele;
 • sisekontrolli katsetuste läbiviimiseks kasutatavate katseseadmete seisukorda ja tehnilistele nõuetele vastavust;
 • tootmise pidevat sisemist kontrollisüsteemi, selle toimivust ning vastavust toote tehnilises kirjelduses määratletud omadustega toote tootmisel;
 • olemasolevat toodete tehnilist dokumentatsiooni (normatiivdokumendid, katseprotokollid, vastavusdeklaratsioonid, saatedokumendid jne);
 • tootmisseadmete tehnilist seisukorda ja tehnohooldust puudutavate dokumentide sisu;
 • tootmise ja tootmisohjega seotud personali puudutavate dokumentide sisu;
 • vastavusdeklaratsioonides fikseeritud tehniliste näitajate vastavust sisekontrolli katsete tulemustele;
 • tehniliste näitajate säilivust toodete ladustamisel ja väljastamisel;
 • mittevastavuse korral rakendatavate meetmete sisu ja toimivust;
 • reklamatsioonide käsitlemise protseduuride korrektsust;

Tehase ja tehase tootmisohje esmase ülevaatuse tulemused fikseeritakse kontroll-lehel ja juhthindaja poolt koostatakse aruanne, mis esitatakse otsuse tegemiseks Sertifitseerimisasutuse juhatajale või tema kohusetäitjale. Kontroll-lehe ja aruande koopia esitatakse Tellijale. Tehase kvaliteedisüsteemi kirjeldamiseks on antud juhised siin. Juhul, kui tehase ja tehase tootmisohje esmase ülevaatuse käigus ilmnevad tõsised puudujäägid, tehakse Tellijale asjakohased ettekirjutused puuduste likvideerimiseks ja määratakse kooskõlastatult Tellijaga kordusauditi läbiviimise aeg.

3. Tootmisohje sertifikaadi väljastamine

Kui tehase ja tehase tootmisohje esmane ülevaatus andis positiivse tulemuse ning tootja poolt teostatud esmase tüübikatsetuse tulemused rahuldasid tootestandardis etteantud vastavuskriteeriumeid ja tootja poolt deklareeritud nõudeid vormistatakse “Tootmisohje sertifikaat”.

Pärast positiivset otsust sertifikaadi väljastamiseks koostatakse ja kooskõlastatakse Tellijaga sertifitseerimis- ja järelevalvelepingu lisa järelevalvetööde mahu ja maksumuse kohta.

4. Tehase tootmisohje inspekteerimine (järelevalve) tõendamissüsteemis 2+

Inspekteerimist (järelevalvet) teostatakse vastavalt kehtivale sertifitseerimis- ja järelevalve lepingu lisale. Järelevalve on korraline või vajadusel erakorraline.

4.1 Korraline järelevalve

Korralist järelevalveauditit teostatakse vastavalt lepinguga ja normdokumentidega määratud sagedusega 1-2 korda aastas, ja selle käigus hinnatakse:

 • tootmisprotsessi stabiilsust;
 • tootja poolt toorainest (vajadusel) ja valmistoodangust võetavate proovide proovivõtu- ja katsemeetodeid;
 • kontrollperioodi jooksul teostatud sisekontrollkatsete tulemusi ja ettenähtud katsetuste tegemise sagedust;
 • kas tehnoloogilisi seadmeid on kontrollitud ja hooldatud vastava graafiku kohaselt;
 • kas katseseadmed on hooldatud ja kalibreeritud plaanikohaselt;
 • kas mittevastavuse ilmnemisel on rakendatud vajalikke meetmeid.
 • Järelevalveauditi tulemused fikseeritakse kontroll-lehel. Kontroll-lehe koopia esitatakse Tellijale.

Vastavalt järelevalvelepingule võib järelevalveauditi käigus või mõnel muul ajal võtta jooksvast toodangust juhuslikke proove tootjapoolse proovivõtmise ja katsetamise usaldusväärsuse kinnitamiseks. Korralise järelevalve tulemuste kohta koostatakse aruanne, mis antakse üle Tellijale.

4.2 Erakorraline järelevalve

Erakorraline järelevalveaudit on vajalik:

 • oluliste puuduste avastamisel korralise järelvalve käigus;
 • kui tootmine oli pikemaks ajaks seiskunud;
 • juhtudel kui tooraine või tootmistingimused on oluliselt muutunud;
 • põhjendatud kaebuste korral.

Erakorralise järelevalve ulatus, läbiviimise viis ja aeg sõltuvad konkreetsetest asjaoludest.

Erakorralise järelevalve korras võib võtta juhuslike proove. Sel juhul proovide võtmise kohta ega aega ette ei teatata.
Erakorralise järelevalve tulemuste kohta koostatakse asjakohane aruanne, mis antakse üle Tellijale.

Kui erakorralise järelevalve tulemused ei ole rahuldavad ja tootja ei suuda likvideerida mittevastavuse põhjuseid tootmisohje sertifikaat peatatakse või tühistatakse.

5. Sertifikaadi peatamine või tühistamine

Sertifikaadi võib peatada või tühistada juhul, kui:

 • vastavust kinnitav märgis on pandud toodetele, mille tehnilised parameetrid ei vasta kehtiva standardi nõuetele ja vastavusdeklaratsioonile;
 • vastavust kinnitav märgis on pandud toodetele, mis pole kaetud sertifikaadiga;
 • kui sertifikaati omav firma läheb pankrotti või likvideeritakse;
 • kui tootja süül ei toimu tootestandardiga ettenähtud järelevalvekatsetusi
 • kui eiratakse korduvalt järelvalveauditi ettekirjutisi.
 • Juhul, kui kõrvalekaldumine standardist ei ole märkimisväärne, võib Sertifitseerimisasutus ajutiselt peatada sertifikaadi kehtivuse, kuni kindlaksmääratud aja jooksul sertifikaadi omanik muudab tingimusi selliselt, et nad rahuldavad sertifikaadi nõudeid.

Sertifikaadi omanik, keda on informeeritud sertifikaadi peatamisest või tühistamisest, on kohustatud lõpetama vastavuse kinnitamisele viitamise vastavat toodet reklaamides.

Sertifitseerimisasutusel on õigus avalikustada otsus sertifikaadi peatamise kohta ja kohustus avalikustada otsus tühistamise kohta.